Don't tell me what I need to do, you're not my bra smh...