shit, medik and cash have birthday on the same day!!

happy birthday Cash ewwwzz!!