Thanks bolar dorkar nai. )))
Ig asho, shobai miss kore tomake.