Jab tak aap sab ki dua mere sath hain, mujhe kuch nahi hoga.